คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ( 2561 - 2563 )

Organizing Committee of Cardiovascular Intervention Association of Thailand

นายแพทย์วศิน พุทธารี

Wacin Buddhari, MD

นายกสมาคม

President

นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย

Dilok Piyayotai, MD

อุปนายก

Vice President

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์

Anek Kanoksilp, MD

เลขาธิการ

General Secretariat

แพทย์หญิงประจงจิตร์

แช่มสอาด

Prajongjit Chamsaard, MD

เหรัญญิก

Treasurer

แพทย์หญิงปิยนาฏ ปรียานนท์

Piyanart Preeyanont, MD

ปฏิคม

Public Relations

นายแพทย์นราธิป

ชุณหะมณีวัฒน์

Narathip Chunhamaneewat, MD

ประธานวิชาการ

Scientific Chairman

แพทย์หญิงธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

Tanyarat Aramsareewong, MD

แพทย์หญิงศิริพร

อธิสกุล

Siriporn Athisakul, MD

นายแพทย์เหมือนเพชร เหมือนแก้ว

Muenpetch Muenkaew, MD

นายแพทย์กฤษฎา มีมุข

Krissada Meemook, MD

แพทย์หญิงพรรณนิภา สุวรรณสม

Pannipa Suwannasom, MD

นายแพทย์กรกฎ

โตวชิราภรณ์

Korakoth Towashiraporn, MD

กรรมการกลาง

Council Members