Brief Reports: Myocarditis Following Immunization with mRNA COVID-19 Vaccine

Education Articles
นพ.กรกฏ โตวชิราภรณ์
ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช

 

US Centers for disease control and prevention (CDC) รายงานเมื่อ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 (1) ว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด Myocarditis หรือ Pericarditis ในผู้ชายอายุน้อย กับการได้รับ mRNA COVID-19 Vaccine ของบริษัท Pfizer-BioNTech (BNT162b2) และของบริษัท Moderna (mRNA-1273) แต่อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้รับจาก mRNA COVID-19  Vaccines ทั้งการป้องกันการเกิด Morbidity และ Mortality จาก COVID-19 มีมากกว่าการเกิดผลข้างเคียงเรื่อง Myocarditis หรือ Pericarditis จึงยังคงสนับสนุนการฉีด mRNA COVID-19 Vaccine ต่อไป ในประชากรที่มีข้อบ่งชี้ ในการรับวัตซีน (2)

 

            อุบัติการณ์การเกิด

 

คณะกรรมการ The Advisory committee on immunization practices (ACIP) รายงานเมื่อ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 (3) ว่า ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ระบบ VAERS (Vaccine adverse event report system) ได้รับรายงานการเกิดMyocarditis หรือ Pericarditis ตามหลังจากได้รับ mRNA COVID-19 Vaccine จำนวน 1226 ราย จากการฉีด mRNA COVID-19 Vaccine ประมาณ 300 ล้านโดส โดยสามารถพบอุบัติการณ์ ได้ใน mRNA COVID-19 Vaccine จากทั้ง 2 บริษัท ดังตารางที่ 1

โดยถ้าจำแนกตามอายุ และเพศของผู้เกิดภาวะ Myocarditis หรือ Pericarditis พบว่าส่วนมาก มักพบในผู้ป่วยชาย อายุ 12 ถึง 29 ปี และมักพบหลังการได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งอายุที่พบได้บ่อยที่สุดคือ 18-24 ปี (อุบัติการณ์ 56.3 ต่อ 1 ล้านโดส) พบว่าผู้ป่วยมักแสดงอาการภายใน 3 ถึง 4 วัน หลังจากได้รับวัคซีน ดังแสดงในตารางที่ 2,3 และรูปภาพที่ 1

 

ตารางที่ 1 แสดงการเกิด Myocarditis หรือ Pericarditis หลังจากการได้รับ mRNA COVID-19 Vaccine จำแนกตามบริษัท หมายเหตุ ข้อมูลถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดัดแปลงจาก (3)

 

ตารางที่ 2 แสดง Median age, Median time to symptom onset และ Sex ในผู้ที่เกิดภาวะ Myocarditis หรือ Pericarditis หลังได้รับ mRNA COVID-19 Vaccines
หมายเหตุ ข้อมูลถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดัดแปลงจาก (3)

 

ตารางที่ 3 แสดงอัตราการเกิด Myocarditis หรือ Pericarditis ต่อ 1 ล้านโดส
หมายเหตุ ข้อมูลถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดัดแปลงจาก (3)

 

รูปที่ 1 ภาพ A แสดง Time from vaccination to symptoms onset (หน่วยเป็นวัน) ภาพ B แสดง Age of reported patient (หน่วยเป็นปี)
กราฟสีน้ำเงิน แสดงการรับ Vaccine Dose 1 กราฟสีแดง แสดงการรับ Vaccine Dose 2
หมายเหตุ ข้อมูลถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดัดแปลงจาก (3)

 

           การวินิจฉัย

 

การวินิจฉัยภาวะ Myocarditis หรือ Pericarditis หลังจากได้ mRNA COVID-19 Vaccine อาศัยทั้งจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงการ Investigation ต่าง ๆ เหมือน Myocarditis หรือ Pericarditis ในภาวะปรกติ โดยเกณฑ์การวินิจฉัย ดังแสดงในรูปที่ 2 (Myocarditis) และ รูปที่ 3 (Pericarditis)

โดยอาการที่พบในผู้ป่วยทุกรายคือ อาการ Chest pain (4,5)  นอกจากนี้ยังพบอาการอื่น ๆ ได้อีก เช่น Shortness of breath, Palpitation, Sweating และ Syncope

การศึกษาภาวะ Myocarditis หลังจากการได้ mRNA COVID-19 Vaccine ในกองทัพสหรัฐอเมริกา (4) จำนวน 23 ราย โดยทุกรายเป็นผู้ชาย มีอายุ Median 25 ปี ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ Transthoracic echocardiogram (TTE) ผลการตรวจ พบว่า 83% มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปรกติ โดยสามารถพบได้ทั้ง ST elevation, T wave inversion และ Non-specific ST change. มีผู้ป่วยเพียง 4 ราย (17%) ที่ตรวจ TTE พบ Left ventricular ejection fraction (LVEF) น้อยกว่า 50% โดยมีผู้ป่วย 16 ราย ได้รับการตรวจ Coronary imaging ซึ่งพบว่า ทุกรายมีผลการตรวจปรกติ

 

รูปที่ 2 แสดง CDC Case definition criteria ในการวินิจฉัยภาวะ Myocarditis following immunization
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก (4)

 

รูปที่ 3 แสดง Criteria การวินิจฉัยภาวะ Pericarditis
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก (2)

 

รูปที่ 4 แสดง Late gadolinium enhancement (LGE) ผู้ป่วยรายที่ 1, 2, และ 4 แสดง epicardial LGE, และผู้ป่วยรายที่ 3 แสดง patchy, diffuse LGE (หัวลูกศรสีชมพู), ซึ่งเข้าได้กับภาวะ Myocarditis
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก (5)

 

           การรักษา

 

ยังไม่มีการรักษาจำเพาะในภาวะนี้ ผู้ป่วยส่วนมาก อาการดีขึ้นได้ด้วย Conservative treatment (2,5) เช่น การใช้ Corticosteroid, Colchicine หรือ NSAIDs

ในการทบทวนผู้ป่วยที่เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัย CDC Case definition จำนวน 323 ราย โดยคณะแพทย์จาก CDC (2) พบว่า มีผู้ป่วยได้รับการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 309 ราย (96%) ซึ่งผู้ป่วยเกือบทั้งหมดรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่นาน และยังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากภาวะดังกล่าว

สำหรับการติดตามการรักษา หรือการดำเนินโรคในระยะยาว ยังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูล เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่

 

           สรุป

 

การเกิด Myocarditis หรือ Pericarditis หลังจากได้รับ mRNA COVID-19 Vaccine สามารถพบได้ แต่มีอุบัติการณ์น้อยมาก โดยมักพบในผู้ชาย อายุน้อย หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 การรักษายังคงเป็น Conservative treatment ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มที่เกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว มีพยากรณ์โรคที่ดีมาก และพบว่าปัจจุบันอัตราการติดเชื้อใน Young adult ยังคงสูง รวมทั้งมีโอกาสเกิด Long COVID syndrome (6)

ดังนั้น ปัจจุบัน The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ยังคงแนะนำให้ผู้ที่มีข้อบ่งชี้ในการรับ mRNA COVID-19 Vaccine ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดดังกล่าวต่อไป (7)

 

บทความโดย

 

 

 

 

 


Reference
  1. Centers for Disease Control and Prevention. Selected adverse events reported after COVID-19 Vaccination Jun 2021.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverseevents. html.
  2. Gargano JW, Wallace M, Hadler SC, et al. Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, June 2021 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70: [977-82].
  3. Shimabokuro T. COVID-19 Vaccines safety updates. CDC COVID-19 Vaccines task force https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf
  1. Montgomery J, Ryan M, Engler R, et al. Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military. JAMA Cardiol. Published online June 29, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.2833
  2. Kim HW, Jenista ER, Wendell DC et al. Patients With Acute Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination. JAMA Cardiol. Published online June 29,2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828
  3. Wise J. Covid-19: Should we be worried about reports of myocarditis and pericarditis after mRNA vaccines? BMJ 2021;373:n1635. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1635
  4. Shay DK, Shimabukuro TT, DeStefano F. Myocarditis Occurring After Immunization With mRNA-Based COVID-19 Vaccines. JAMA Cardiol. Published online June 29, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.2821